DECLARACIÓ DE PRIVACITAT

Tractament de la Informació i Protecció de Dades de Caràcter Personal

L' acceptació per part de l'usuari d'aquest Compromís de Privacitat, implica l'acceptació expresa, per la seva part, de la cessió de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat d'avaluar el seu perfil competencial.

Marketeasing amb CIF:40317234M, utilitzarà les seves dades personals d'acord amb la finalitat per a la que han estat sol·licitades (avaluació de les competències de l'usuari, la seva formació i traspàs a les empreses interessades en el seu perfil professional) mantenint els nivells de protecció de dades amb l'acompliment de la llei vigent i serà tractada amb secret i confidencialitat.

Els usuaris dels serveis de Marketeasing podran exercir en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició, en els termes establerts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de decembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant escrit explicatiu del seu dret acompanyat d'una còpia del seu DNI/NIE a l'adreça de correu electrònic lopd@marketeasing.com.